Polityka Prywatności


COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer generowany przez używaną przeglądarkę oraz inne potrzebne informacje. Stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 2. W ramach strony Sklepu internetowego FUNT stosowane są pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
 3. Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa;
 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 1. Każdy użytkownik przeglądarki internetowej przy wejściu na stronę Sklepu Internetowego zostanie poinformowany o tym, iż strona ta wykorzystuje pliki Cookies do celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Należy pamiętać, że większość dostępnych na rynku przeglądarek internetowych akceptuje domyślnie przyjmowanie plików Cookies. Użytkownik przeglądarki internetowej ma możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji lub ograniczenia jej czasowo.
 2. Użytkownik przy wejściu na stronę internetową Sklepu Internetowego ma możliwość wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę plików Cookies. Należy pamiętać, że również ustawienia przeglądarki internetowej muszą być tak skonfigurowane, aby umożliwiały Administratorowi przetwarzanie plików Cookies.
 3. Pliki Cookies są zapisywane automatycznie. Odwiedzający stronę nie ma obowiązku ich akceptować, jednak wiele przeglądarek ma ustawioną domyślną akceptację tych plików. W przypadku, gdy Usługobiorca ich nie akceptuje powinien zmienić odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki.
 4. Usługodawca przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego FUNT jest Anna Kawczyńska, Funt & Co z siedzibą we Lipnie przy ul. Sportowa 12, 87-600 Lipno, NIP: 4660280663, REGON: 340468688, pod nr telefonu 54 287 33 14, adres e-mail sklep@funtracing.eu (dalej “Sprzedawca”, “Administrator”).
 2. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. W kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem na adres: sklep@funtracing.eu
 4. Gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w zgodny z prawem sposób dla oznaczonych, prawnie dopuszczalnych celów.
 5. Administrator zobowiązuje się do dokładania należytej staranności przy ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. W przypadku danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, Administrator wykorzystuje następujące środki:
 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL;
 • dostęp do Konta Klienta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 1. Administrator ma obowiązek zachowania w tajemnicy loginu i hasła do sklepu internetowego i chronić je przed nieuprawnionym dostępem przez nieupoważnione osoby trzecie.
 2. Administrator zawiadamia Klienta o korzystaniu lub podejrzeniu korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione.


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS ICH PRZETWARZANIA

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a i pkt f RODO, a więc wyrażone przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  • zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku prawnego polegającego na nieodpłatnym świadczeniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie umowy sprzedaży Produktów i ich dostarczenie do Klienta;
  • marketing bezpośredni Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego;
  • przekazywanie danych kontaktowych Klientów partnerom handlowym Sprzedawcy w celach marketingowych.
 2. Zakres danych wskazany jest każdorazowo w Formularzu na stronie internetowej Sklepu internetowego. Administrator zapewnia przy tym, że zakres przetwarzanych danych ogranicza się do minimum danych niezbędnych do realizacji zawartych umów i innych celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Administrator przetwarza następujące dane Klientów:
  • imię i nazwisko;
  • nazwę firmy;
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres przesyłki (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  • adres siedziby.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów przez okres niezbędny ze względu na opisane w pkt 2 cele i świadczone usługi, a także przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Klientów za pośrednictwem
  • Formularza Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta;
  • Formularza Zamówienia;
  • Plików Cookies, które zapisywane są na urządzeniu końcowym Klienta.
 2. Dane w formularzach wymienionych w pkt 1 a-b powyżej pozyskiwane są w wyniku dobrowolnego, choć niezbędnego dla realizacji zawartych umów, ich wprowadzenia przez Klienta.
 3. Do przeglądania strony internetowej sklepu internetowego FUNT nie jest konieczne podawanie swoich danych osobowych, ani dokonywanie rejestracji, z wyłączeniem danych zbieranych przez pliki Cookies, które zbierane są automatycznie za dobrowolnie wyrażoną zgodą Klienta.


FORMULARZE

 1. Sprzedawca gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klienta w Formularzu Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta i Formularzu Zamówienia.
 2. Dobrowolnie podane przez Klienta informacje są niezbędne do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub umowy sprzedaży.
 3. Informacje podane przez Klienta w formularzach nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba, że Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Ponadto zapisane mogą być również dane techniczne takie jak jakość połączenia internetowego, numeru IP, oznaczenie strefy czasowej, daty i czasu.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Administrator może udostępnić dane Klienta za jego zgodą, wyłącznie w związku z realizacją zawartych umów:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta z dostawy przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przez Klienta przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. w przypadku Klienta, który w ramach Sklepu Internetowego korzysta z wybranego systemu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


PRAWA KLIENTA W STOSUNKU DO GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich modyfikacji i usunięcia.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia i uaktualnienia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia ich do innego podmiotu, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, a także do wycofania dobrowolnie wyrażonej zgody w każdym czasie (z zastrzeżemiem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie cofanej zgody).
 3. Klient realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio z poziomu Indywidualnego Konta Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym sklep@funtracing.eu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego FUNT. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu Internetowego znajduje się link do strony zewnętrznej, prowadzonej przez podmiot trzeci, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie.
 2. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 12 lipca 2018 r.